Algemene voorwaarden

Ilona Oostenveld Bloemstyling is gevestigd aan

Buren 1
8754 CX Makkumm
Telefoon: 031618513295
Email: info@ilonaoostenveld.nl

 

Rabobank:       NL90 RABO 0119852411

KvK nr:             34242078

BTW nr:          NL0014525688B39

 

Artikel 1 Algemeen
1.1 Voordat u overgaat tot een overeenkomst, dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden.
1.2 Als u sieraden heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient u ons hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen.

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 3 Prijsverhogingen
3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft u het recht de overeenkomst binnen tien (10) dagen na mededeling de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

Artikel 4 Bezorgkosten
4.1  De sieraden worden met de post verstuurd. Deze kosten hiervoor zijn per gewicht verschillend en worden bij betaling in de webwinkel aan u getoond.

 

Artikel 5 Afkoelperiode
5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens u, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)
5.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroeping recht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
5.4 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroeping recht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren, inclusief gratis actieartikelen – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan Ilona Oostenveld Bloemstyling te retourneren, conform de door Ilona Oostenveld Bloemstyling verstrekte instructies. Om hygiënische redenen kunnen oorbellen uitsluitend retour gestuurd of geruild worden indien deze nog in de oorspronkelijke niet geopende verpakking zitten.
5.5 De verzendkosten van retourneringen zijn voor uw rekening tenzij Ilona Oostenveld Bloemstyling een verkeerd product naar u heeft opgestuurd.
5.6 Bij vooruitbetaling zal Ilona Oostenveld Bloemstyling het aankoopbedrag zo snel mogelijk aan u terugbetalen, exclusief of inclusief de betaalde kosten van de retourzending.

 

Artikel 6 Leveringstermijn
6.1 Wij streven ernaar om het product tussen 2 en 7 werkdagen te leveren. Is het sieraad niet op voorraad of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

 

Artikel 7 Prijzen en betalingen
7.1 Alle vermelde prijzen in de Shop zijn inclusief B.T.W en exclusief verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.
7.2 Betaling is mogelijk via iDEAL, of via vooruitbetaling NL90 RABO 0119852411 ten name van Ilona Oostenveld Bloemstyling te Makkum.

 

Artikel 8 Gebrekkig product
8.1 Wij raden u aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 5 dagen te melden info@ilonaoostenveld.nl.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Ilona Oostenveld Bloemstyling verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 11 Overmacht
11.1 In geval van overmacht is Ilona Oostenveld Bloemstyling niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 

Artikel 12 Toepasselijk Recht
12.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

Artikel 13 Klachten en Geschillen
13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via info@ilonaoostenveld.nl Uiterlijk binnen 5 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Privacy
Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden worden verstrekt. Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de verzending van de door u bestelde producten.
Suggesties, vragen en/of klachten
Heeft u suggesties, vragen of klachten over onze artikelen of service?
Stuur ons dan een e-mail info@ilonaoostenveld.nl